LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ (2010–2013)

Projektas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ (2010–2013 m.)

Finansavimas
Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Pasiekti rezultatai:
  • Įgyvendinta 17 projekte numatytų veiklų – mokymai buvo skirti Tarnybos darbuotojų, bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams stiprinti įgyvendinant Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 metų strategiją, Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategiją, Europos Sąjungos Vidaus saugumo strategiją, Vyriausybės 2008-2012 metų programą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2012-2014 metų strateginį veiklos planą, siekiant prisidėti prie kokybiško ir profesionalaus Tarnybos strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimo.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpiu mokymuose dalyvavo 367 Tarnybos darbuotojai.
  • Sustiprinti Tarnybos darbuotojų bendrieji ir specialieji gebėjimai, prisidėta prie valstybės finansų sistemos apsaugos stiprinimo.