LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Pareiginės algos koeficientas: 9,50.

 

3. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1 719,50 Eur.

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

5. Darbo vieta (miestas): Vilnius.

II. VEIKLOS SRITIS

6. Pagrindinė veiklos sritis:

6.1. tarptautiniai ryšiai.

7. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

7.1. stebėsena ir analizė.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

8. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

8.1. veiklos organizavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

9. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

9.1. apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.

IV. FUNKCIJOS

10. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

11. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.

12. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

14. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

16. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

17. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Pagal kompetenciją rengia Europos Sąjungos (ES) ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų lėšomis tiesiogiai finansuojamus projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

22. Organizuoja ir kontroliuoja gautų per Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ar tiesiogiai iš užsienio valstybių įstaigų teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose prašymų vykdymą, konsultuoja Tarnybos darbuotojus teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose klausimais.

23. Organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos susižinojimą su užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis, Europos policijos biuru (Europolu) ir Tarptautine kriminalinės policijos organizacija (Interpolu), paklausimų per Europolo saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA) vykdymą.

24. Organizuoja ir koordinuoja Tarnybos darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienį ir ES teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) mokymus.

25. Pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir institucijų komitetų bei darbo grupių posėdžiuose.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.4. darbo patirties sritis – tarptautinių ryšių srities patirtis;

26.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

26.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.10. darbo patirties sritis – įstaigos vidaus administravimo srityje;

26.11. darbo patirtis srityje – 1 metai;

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

27.1. kalba – anglų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:

28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI. KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1.vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis;

29.2. organizuotumas – 3 lygis;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;

29.4. analizė ir pagrindimas – 3 lygis;

29.5. komunikacija – 4 lygis.

30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. informacijos valdymas – 3 lygis.

31. Profesinė kompetencija:

31.1. veiklos planavimas – 3 lygis;

31.2. tarptautinių ryšių išmanymas – 3 lygis.

 

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2022–08–24 įskaitytinai.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė

Telefonas: 8 5 219 6820

El.paštas: [email protected]

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2