LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

 

SPECIALIŲJŲ UŽDUOČIŲ VALDYBOS

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga atskleisti ir tirti labai sunkias, sunkias regionines, tarpregionines ar tarptautinio pobūdžio nusikalstamas veikas, organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų vykdomas ir (ar) didelę žalą valstybei darančias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminiame tyrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. būti susipažinęs su Baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.8. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka ikiteisminį tyrimą ir (ar) vykdo atskirus kriminalinės žvalgybos veiksmus;

6.2. atskleidžia ir tiria labai sunkias, sunkias regionines, tarpregionines ar tarptautinio pobūdžio nusikalstamas veikas, organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų vykdomas ir (ar) didelę žalą valstybei darančias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.3. atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.4. renka duomenis apie tiriamo asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, jo įgijimo ir perleidimo aplinkybes, atlieka turto paiešką, nustato pajamas ir išlaidas, atlieka turto, pajamų ir išlaidų analizę ir teisinį vertinimą ar kitus veiksmus, siekiant priimti sprendimą dėl civilinio turto konfiskavimo ar užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, konfiskuotino turto suradimą ir galimą paėmimą valstybės nuosavybėn;

6.5. vadovauja ikiteisminio tyrimo grupėms ir paskirsto privalomas vykdyti užduotis grupės nariams;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.7. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

6.9. tiria administracinius nusižengimus;

6.10. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.11. teikia praktinę ir metodinę pagalbą ikiteisminio tyrimo klausimais;

6.12. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl teisės aktų, reglamentuojančių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, rengimo ir tobulinimo;

6.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio teisėsaugos ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendina tarpžinybinius susitarimus;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Personalo valdymo grupėje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. [email protected].