LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas (Šiauliuose)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko (7 pareigybių grupė) pareigybę.

 

ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO APYGARDOS VALDYBOS
ŠIAULIŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 7.

3. Darbo vieta – Šiauliai.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai ir su jomis susijusias kitas nusikalstamas veikas bei teisės pažeidimus, atliekant ikiteisminius tyrimus, turto tyrimus civilinio turto konfiskavimo procedūroje bei vykdant kriminalinę žvalgybą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – ikiteisminiame tyrime ir kriminalinėje žvalgyboje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

6.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

6.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;

6.9. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

6.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų nustatytus tikslus ir atliktų funkcijas;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kriminalinę žvalgybą ir turto tyrimą civilinio konfiskavimo procedūroje;

7.3. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, priima sprendimą pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl skundų, pareiškimų ar pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą laiku ir užtikrina kokybišką neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą;

7.4. organizuoja ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ir turto tyrimo veiksmų planų sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą, išsamumą, intensyvumą, atlikimą per trumpiausią laiką ir vykdo terminų kontrolę;

7.5. kontroliuoja Valdybos viršininko pavedimų, prokuroro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;

7.6. tinkamai ir tolygiai paskirsto Skyriaus pareigūnų darbo krūvį, paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;

7.7. užtikrina informacijos apie tiriamo asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, jo įgijimo ir perleidimo aplinkybes surinkimą, turto paieškos atlikimą, pajamų ir išlaidų nustatymą, turto, pajamų ir išlaidų analizės atlikimą ir teisinį vertinimą, siekiant priimti sprendimą dėl civilinio turto konfiskavimo ar užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, konfiskuotino turto suradimą ir galimą paėmimą valstybės nuosavybėn;

7.8. padeda prokurorui užtikrinti efektyvų turto tyrimo organizavimą ir vadovavimą jam civilinio turto konfiskavimo procedūroje;

7.9. tvarko ikiteisminio ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitą, nustatyta forma ir terminais rengia ataskaitas bei užtikrina teisingų Skyriaus veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą laiku;

7.10. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ar vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su policija, prokuratūra, Valstybine mokesčių inspekcija, muitine, Valstybinio socialinio draudimo fondu ir kitomis įstaigomis bei institucijomis, užtikrina tarpžinybinių susitarimų įgyvendinimą;

7.12. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, paveda pareigūnui atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;

7.13. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

7.14. užtikrina pagrindinius įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos organizavimo principus;

7.15. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Skyriuje;

7.16. pagal kompetenciją teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Skyriaus administravimo klausimais;

7.17. užtikrina Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Valdybos viršininką apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

7.18. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų valdymo tvarkos;

7.19. nesant Valdybos viršininko, laikinai atlieka jo funkcijas;

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
  2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
  5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
  6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
  7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
  8. užsienio kalbos lygį patvirtinančio dokumento kopiją;
  9. psichologinę charakteristiką;
  10. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, A-410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. [email protected]