LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kriminalinės žvalgybos skyriaus elektronikos inžinierius

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS

ELEKTRONIKOS INŽINIERIAUS (INFORMACINĖ INŽINERIJA)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – padėti Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – KŽS) pareigūnams atlikti procesinį, techninį, organizacinį darbą, koordinuojant kriminalinės žvalgybos veiksmus.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus KŽS viršininkui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  informacinių sistemų, kompiuterinės technikos ir  programinės įrangos priežiūros srityje;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5.4. būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;
5.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją padeda KŽS pareigūnams vykdant kriminalinės žvalgybos, o esant būtinumui – ir atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus, panaudodamas kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus;
6.2. vykdo techninių priemonių panaudojimą bendra ir specialia tvarka, vykdant kriminalinę žvalgybą bei atliekant slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, techninėmis priemonėmis apdoroja techninių priemonių panaudojimo bendra ir specialia tvarka metu gautą ir užfiksuotą informaciją;
6.3. analizuoja techninių priemonių, naudojamų kriminalinėje žvalgyboje bendra ir specialia tvarka, technines galimybes, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, įsigijimo, pritaikymo konkrečių kriminalinės žvalgybos užduočių atlikimui;
6.4. paruošia, įrengia ir kontroliuoja technines priemones, naudojamas specialia ir bendra tvarka, įformina techninėmis priemonėmis gautą informaciją;
6.5. tvarko specialios paskirties techninių priemonių panaudojimo dokumentaciją ir apskaitą;
6.6. teikia pasiūlymus dėl esamų ir naujų informacinių sistemų, specializuotų programų, techninės įrangos kūrimo, tobulinimo, įdiegimo, tvarkymo;
6.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su su teisėsaugos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, nustatyta tvarka keičiasi informacija;
6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus su KŽS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  pavedimus.

IV. Papildoma informacija

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1 125,00 EUR iki 1 600,00 EUR (atskaičius mokesčius). Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo kandidato sukaupto stažo.

Darbas pilnu etatu pagal darbo sutartį.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Gyvenimo aprašymo (CV) laukiame el.paštu: karjera@fntt.lt iki 2022-05-18.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.