LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Informacijos analizės skyriaus vyresnysis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Informacijos analizės skyriaus vyresniojo tyrėjo (10 pareigybių grupė) pareigybę.

 

INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRESNIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacijos analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 10.
 3. Darbo vieta – Vilniuje.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vykdyti Tarnybos kriminalinės žvalgybos, ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir kitos informacijos strateginę ir taktinę analizę, teikti siūlymus formuojant ir įgyvendinant Tarnybos strategiją kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo metu surinktos informacijos analizės srityse, taip pat užtikrinti kitų Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – informacijos analizės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacijos analizės, kriminalinės žvalgybos ir (ar) ikiteisminio tyrimo srityse;

6.3. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.4. būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR baudžiamuoju kodeksu, LR baudžiamojo proceso kodeksu, LR kriminalinės žvalgybos įstatymu, LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ją pateikti žodžiu ir raštu;

6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

6.8. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

6.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją renka duomenis iš įvairių informacijos šaltinių apie Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio fizinius ir (ar) juridinius asmenis, atlieka šios informacijos analizę;

7.2. atlieka kriminalinės žvalgybos, ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir (ar) kitos informacijos strateginę ir (ar) taktinę analizę apie galimas nusikalstamumo grėsmes, tendencijas, mastus valstybės ir Europos Sąjungos finansų sistemai;

7.3. pagal kompetenciją naudoja registrų ir informacinių sistemų duomenis;

7.4. ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ir (ar) kitos informacijos pagrindu rengia analitines ataskaitas, teikia išvadas, siūlymus dėl šios informacijos panaudojimo Tarnybos padaliniuose, siekiant užkardyti, atskleisti, tirti nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus ir organizuojant prevencines priemones;

7.5. esant būtinumui, atlieka atskirus kriminalinės žvalgybos ir (ar) ikiteisminio tyrimo veiksmus;

7.6. pagal Tarnybos padalinių užduotis renka, fiksuoja ir analizuoja informaciją apie galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, jas rengiančius, darančius ar padariusius asmenis ir teikia ją pareigūnams (iniciatoriams);

7.7. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos padaliniams kriminalinės žvalgybos, ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir kitos informacijos analizės klausimais;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.9. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

7.10. bendradarbiauja su LR ir užsienio valstybių teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, Europos Sąjungos agentūromis, tarptautinėmis organizacijomis, nustatyta tvarka keičiasi informacija;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę bei pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, A-410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. kotryna.cicenaite@fntt.lt.