LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Informacijos analizės skyriaus padėjėjas

INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS

PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacijos analizės skyriaus (toliau – Skyrius) padėjėjas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Skyriaus gautus, parengtus ir kitus Skyriuje esančius dokumentus, padėti Skyriaus darbuotojams atlikti techninį, organizacinį darbą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Tarnybos veiklą, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. mokėti dirbti „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo, perdavimo ir atvaizdavimo priemonėmis;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis pareigas, atlieka šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją renka duomenis iš įvairių informacijos šaltinių apie Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio fizinius ir (ar) juridinius asmenis, atlieka šios informacijos analizę;
6.2. gautos informacijos pagrindu rengia analitines apžvalgas, teikia išvadas, siūlymus dėl šios informacijos panaudojimo;
6.3. užtikrina tvarkomų dokumentų saugumą;
6.4. daugina, skenuoja dokumentus, formuoja bylas pagal dokumentacijos planą;
6.5. rengia raštų projektus;
6.6. pagal kompetenciją naudoja registrų ir informacinių sistemų duomenimis;
6.7. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, derina teisės aktų projektus;
6.8. teikia pagalbą Skyriaus darbuotojams renkant, sisteminant ir analizuojant duomenis iš įvairių informacijos šaltinių;
6.9. esant poreikiui, atlieka kitus techninio ir organizacinio pobūdžio darbus;
6.10. pagal kompetenciją Skyriaus viršininkui teikia siūlymus dėl padalinio veiklos tobulinimo;
6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

IV. Papildoma informacija

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 840,00 EUR iki 1 038,00 EUR (atskaičius mokesčius). Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo kandidato sukaupto stažo.

Darbas pilnu etatu pagal darbo sutartį.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Gyvenimo aprašymo (CV) laukiame el.paštu: karjera@fntt.lt iki 2022-05-18.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.