LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Informacijos analizės skyriaus elektronikos inžinierius

INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS

ELEKTRONIKOS INŽINIERIAUS (INFORMACINĖ INŽINERIJA)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacijos analizės skyriaus (toliau – Skyrius) elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Skyriuje naudojamų informacinių sistemų ir žinybinių registrų veikimą, diegimą ir priežiūrą, užtikrinti jų apsaugos priemones.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų ir (ar) kompiuterinių darbo vietų priežiūros srityje;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, vykdyti užduotis;
5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba kitu jį atitinkančiu programų paketu;
5.5. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, informacinių sistemų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą;
5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina Skyriaus informacinių sistemų ir kitų techninių priemonių funkcionalumą;
6.2. pagal kompetenciją konsultuoja dėl Tarnybos struktūriniuose padaliniuose atliekamų skaitmeninių informacijos tyrimų atlikimo;
6.3. vykdo Skyriaus kompiuterinių darbo vietų priežiūrą, konfigūruoja kompiuterinę ir programinę įrangą, šalina trikdžius, sprendžia kitas su kompiuterine įranga susijusias problemas;
6.4. teikia siūlymus dėl esamų ir naujų informacinių sistemų, specializuotų programų, techninės įrangos kūrimo, tobulinimo, įdiegimo, tvarkymo;
6.5. nustato ir apibendrina poreikius Skyriaus eksploatuojamai informacinei techninei bei programinei įrangai ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui;
6.6. pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų ir kitų techninių priemonių eksploatavimo ir naudojimo klausimais;
6.7. teikia siūlymus dėl programinės ir techninės įrangos įsigijimo;
6.8. pagal kompetenciją rengia technines specifikacijas, reikalingas programinės ir techninės įrangos įsigijimui;
6.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

IV. Papildoma informacija

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1 025,00 EUR iki 1 222,00 EUR (atskaičius mokesčius). Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo kandidato sukaupto stažo.

Darbas pilnu etatu pagal darbo sutartį.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Gyvenimo aprašymo (CV) laukiame el.paštu: karjera@fntt.lt iki 2022-05-18.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.