LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Informacijos analizės skyriaus analitikas

INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS

ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacijos analizės skyriaus (toliau – Skyrius) analitikas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją iš įvairių informacijos šaltinių, konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams analitinių ir programinių įrankių naudojimo klausimais.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba kitu jį atitinkančiu programų paketu, analitine programine įranga, Tarnybos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;
5.5. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
5.6. būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją renka duomenis iš įvairių informacijos šaltinių apie Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio fizinius ir (ar) juridinius asmenis, atlieka šios informacijos analizę;
6.2. gautos informacijos pagrindu rengia analitines apžvalgas, teikia išvadas, siūlymus dėl šios informacijos panaudojimo;
6.3. pagal Tarnybos struktūrinių padalinių užduotis renka, atlieka tyrimams reikšmingos informacijos paiešką, analizę bei sisteminimą, fiksuoja ir analizuoja informaciją apie galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, jas rengiančius, darančius ar padariusius asmenis ir teikia ją pareigūnams.
6.4. naudodamasis analitinėmis programomis ir įrankiais, atlieka duomenų apdorojimą bei gautos informacijos analizę;
6.5. pagal kompetenciją naudoja registrų ir informacinių sistemų duomenimis;
6.6. esant būtinumui, dalyvauja atliekant atskirus kriminalinės žvalgybos ir (ar) ikiteisminio tyrimo veiksmus;
6.7. vykdo visuomenės informavimo ir kitose priemonėse skleidžiamos viešosios informacijos stebėseną, vertinimą, analizę;
6.8. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos padaliniams informacijos analizės klausimais;
6.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, nustatyta tvarka keičiasi informacija;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
6.11. pagal kompetenciją Skyriaus viršininkui teikia siūlymus dėl padalinio veiklos tobulinimo;
6.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus. 

IV. Papildoma informacija

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1 104,00 EUR iki 2 255,00 EUR (atskaičius mokesčius). Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo kandidato sukaupto stažo.

Darbas pilnu etatu pagal darbo sutartį.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Gyvenimo aprašymo (CV) laukiame el.paštu: karjera@fntt.lt iki 2022-05-18.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.