LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2:

2.1. Pareiginės algos koeficientas: nuo 8,10 iki 9,0 (atlyginimo koeficiento ribos priklauso nuo profesinės patirties stažo);

2.2. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1 466,10 Eur.

3. Pareigybės paskirtis – pagal kompetenciją atlikti funkcijas finansų kontrolės, buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo srityse.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

5. Darbo vieta (miestas): Vilnius.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

6.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją tvarko valstybės biudžeto lėšų apskaitą;

7.2. atlieka grynųjų pinigų operacijas;

7.3. tvarko paimtų, areštuotų, konfiskuotų piniginių lėšų bei paimtų daiktų ir daiktinių įrodymų apskaitą, atlieka jų priėmimą, saugojimą bei grąžinimą;

7.4. tvarko Tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą;

7.5. tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;

7.6. tvarko 2014–2020 metų techninės paramos lėšų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų) apskaitą;

7.7. tvarko užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų administruojamų bei tiesiogiai iš užsienio valstybių ir kitų šaltinių gaunamų lėšų apskaitą ir pagal pateiktus projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, pirminius dokumentus įveda informaciją į apskaitos registrus apskaitos sistemoje, sutikrina šių registrų duomenis su Didžiosios knygos duomenimis;

7.8. tvarko turto ir atsargų apskaitą;

7.9. pagal kompetenciją apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją;

7.10. pagal kompetenciją rengia finansines ataskaitas;

7.11. vykdo einamąją finansų kontrolę;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo;

7.13. pagal kompetenciją koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose, mokėjimo procedūrų vykdymą;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dokumentai teikiami iki 2022-08-10 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).