LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Atitikties skyriaus pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS

ATITIKTIES SKYRIAUS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS TEISĖS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Atitikties skyriaus (toliau – Skyrius) pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareiginės algos koeficientas: 13,92 (atsižvelgiant į pretendento išsilavinimą ir profesinės patirties stažą).

4. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2 519,52 Eur.

5. Pareigybės paskirtis – padėti Tarnybai užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą teisės taikymo ir teisės aktų rengimo srityje.

6. Pareigybės pavaldumas – Skyriaus viršininkui.

7. Darbo vieta (miestas): Vilnius.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

8.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

8.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

8.3. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

8.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

8.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

8.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

8.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia teisės aktų projektus (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;

9.2. atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

9.3. atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną ir analizę arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną ir analizę;

9.4. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;

9.5. vertina teisės aktų projektus (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą;

9.6. dalyvauja atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;

9.7. organizuoja ir vykdo institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

9.8. užtikrina tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą;

9.9. pagal kompetenciją rengia, teikia pasiūlymus Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijai;

9.10. Skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones;

9.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus.

IV. Papildoma informacija

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2022–08–03 įskaitytinai.