LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Analizės skyriaus vyresnysis tyrėjas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS

ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRESNIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 10.

3. Darbo vieta (miestas): Vilnius.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

6.7. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

6.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, perduoda analizės metu surinktas medžiagas tolesniam tyrimui Tarnybos padaliniams ir kitoms valstybės institucijoms;

7.2. atliekant analizes, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekdamas surasti galbūt nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą ir turtą galimam turto konfiskavimui, išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

7.3. esant būtinumui, atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos veiksmus;

7.4. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

7.5. pagal kompetenciją vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

7.6. rengia analitines pažymas bei kitus dokumentus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;

7.8. teikia praktinę ir metodinę pagalbą finansų įstaigoms, kitiems įpareigotiesiems subjektams bei Tarnybos darbuotojams pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

7.9. dalyvauja rengiant informaciją, reikalingą finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų mokymams apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
  2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
  5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
  6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
  7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
  8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas;
  9. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. [email protected].