LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nuobaudos

FNTT DARBUOTOJAMS SKIRTOS NUOBAUDOS 2019 METAIS 

  1. 2019-07-04 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-195 dėl šiurkštaus tarnybinio nusižengimo būnant tarnybos vietoje neblaiviame stovyje, Tarnybos vyriausiasis tyrėjas S. R. buvo pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir kuriam skirta tarnybinė nuobauda – perkėlimas į žemesnes pareigas.

  2. 2019-11-18 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-326 dėl tarnybinio nusižengimo dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų nesilaikymo, Tarnybos tyrėja R. B. pripažinta padariusi tarnybinį nusižengimą ir kuriai skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas

FNTT DARBUOTOJAMS SKIRTOS NUOBAUDOS 2018 METAIS  

  1. 2018-02-14 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-25 dėl netinkamai atliktų ar neatliktų pareigų kriminalinės žvalgybos srityje Tarnybos vyriausiasis tyrėjas D.B. buvo pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda–atleidimas iš vidaus tarnybos už valstybės tarnybą diskredituojantį elgesį; taip pat Tarnybos padalinio vadovai A.L. ir D.G. pripažinti padarę tarnybinį nusižengimą dėl netinkamo darbo organizavimo ir kontrolės, už kurį skirtos tarnybinės nuobaudos – papeikimas.
  2. 2018-03-16 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-60 dėl netinkamai atliktų ar neatliktų pareigų vykdant operacinių sistemų diegimą Tarnybos padalinio vadovas R.V. buvo pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  3. 2018-08-30 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-245 už tęstinį tarnybinį nusižengimą – nustatytų pareigų nevykdymą – nustatyta tvarka ir terminais nepapildžius privačių interesų deklaracijos duomenimis apie sudarytus didesnės nei 3000 eurų vertės sandorius bei informacija apie ryšį su fiziniu asmeniu, R. B. patraukta tarnybinėn atsakomybėn ir jai paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  4. 2018-10-03 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-274 už tęstinį tarnybinį nusižengimą – Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudojimosi tvarkos pažeidimo Tarnybos Kauno apygardos valdybos vyresnysis tyrėjas S. L. buvo patrauktas tarnybinės atsakomybėn ir jam skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  5. 2018-11-19 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-304 už tęstinį tarnybinį nusižengimą – už valstybės tarnybą diskredituojantį elgesį dalies funkcijų atlikimo perdavimą neįgaliotam asmeniui Tarnybos Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausioji specialistė I. B. buvo pripažinta kalta padarius tarnybinį nusižengimą, už kurį jai turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš valstybės tarnybos už valstybės tarnybą diskredituojantį elgesį.
  6. 2018-12-28 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius patvirtinta išvada Nr. 04/8-14117 konstatuojant, kad Tarnybos vyriausiasis specialistas A. S. padarė šiurkštų tęstinį darbo pareigų pažeidimą – Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudojimosi tvarkos pažeidimą.

FNTT DARBUOTOJAMS SKIRTOS NUOBAUDOS 2017 METAIS

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie LR VRM (toliau – Tarnyba), atlikus tikslinį patikrinimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti kaip vykdomi teisės aktų, reglamentuojančių darbą su įslaptinta informacija bei vidaus tvarkos taisyklių, reikalavimai, surinktos informacijos pagrindu, Tarnybos direktoriaus pavedimu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad Tarnybos vyriausiasis tyrėjas V. K. jam skirtame darbo kompiuteryje, kuris nėra skirtas įslaptintos informacijos apdorojimui ir laikymui, parengė ir jame laikė dokumentų rinkmenas su įslaptinta informacija, sudarančia tarnybos paslaptį ir tokiu būdu pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimo nuostatas, todėl pareigūnui Tarnybos direktoriaus įsakymu buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Šios nuobaudos paskyrimą pareigūnas apskundė teismui. 2017-05-16 Lietuvos Vyriausias administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė Tarnybos vyriausiojo tyrėjo V. K. skundą dėl tarnybinės nuobaudos jam skyrimo.

Pareiga užtikrinti naudojamos informacijos saugumą kyla iš asmeniui suteikto leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Todėl asmuo, būdamas įslaptintos informacijos naudotojas, privalo žinoti ir savo veikloje vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos apsaugą. Visa tai suponuoja pareigą pačiam asmeniui įsitikinti, kad dirbant su įslaptinta informacija yra naudojamos laikmenos, skirtos darbui su įslaptinta informacija ir nenaudoti neįregistruotų laikmenų įslaptintai informacijai įrašyti. Remdamasis šiais argumentais, teismas pripažino, kad V. K. sukurdamas ir saugodamas rinkmenas, kuriose buvo V. K. patikėtos įslaptintos informacijos, pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos apsaugą, o jo veiksmai galėjo lemti patikėtos įslaptintos informacijos praradimą ar neteisėtą atskleidimą. Todėl Tarnybos direktorius įsakymu tokius V. K. veiksmus pagrįstai pripažino tarnybiniu nusižengimu.


2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. TE-65 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjui A. G., remiantis Tarnybos direktoriaus patvirtinta tarnybinio patikrinimo išvada dėl aplaidumo ir neatsargumo netinkamai atlikus savo pareigą atliekant karjeros valstybės tarnautojų vertinimą bei neužtikrinus teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūrų reikalavimų laikymąsi, dėl kurių kilo neigiamos pasekmės, paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.


FNTT DARBUOTOJAMS SKIRTOS NUOBAUDOS PER 2016 METŲ IV KETVIRTĮ

2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. TE-260 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus tyrėjui R. B. buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Nuobauda paskirta tarnybinio patikrinimo metu konstatavus, kad R. B. tyčiniais veiksmais pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 1 straipsnio 1 ir 2 dalį, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 7 straipsnio 1 dalį, Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir šaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1064 redakcija) 2 punkto 2.1 papunktį, Tarnybos tarnautojų tarnybinės etikos kodekso, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 34 V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarnautojų tarnybinės etikos kodekso patvirtinimo“ 7.1, 7.4, 7.8 punktus, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 90-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Tarnybos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-162 redakcija) 11 punktą, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“ (VMI 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija), 4 punkto nuostatas.

Atnaujinta: