LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Veikla

© Laimono Ciūnio / VRM nuotraukaFNTT vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, kuriomis siekiama kurti efektyvią nacionalinę pinigų plovimo prevencijos sistemą ir užtikrinti jos tinkamą funkcionavimą, bei atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.

FNTT yra pagrindinė valstybės institucija, koordinuojanti visų pinigų plovimo prevenciją vykdančių institucijų bendradarbiavimą.

Pagrindinis FNTT padalinys, atliekantis pinigų plovimo prevenciją ir analizę, yra  Pinigų plovimo prevencijos valdyba, kuri pagal kompetenciją:

  • renka ir registruoja informaciją apie kliento pinigines operacijas ir sandorius bei apie klientą, atliekantį šias operacijas ir sandorius;

  • kaupia, analizuoja ir skelbia informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;

  • teikia teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms informaciją apie kliento pinigines operacijas ir sandorius;

  • teikia finansų įstaigoms ir kitiems subjektams informaciją apie galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei įtartinų ar neįprastų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus;

  • informuoja finansų įstaigas ir kitus subjektus, teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas apie jų pranešimų apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius, apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo požymius ar šio įstatymo pažeidimus, analizės ir tyrimų rezultatus;

  • vertina galiojančius teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų tobulinimo, vadovaudamasis tarptautiniais standartais ir rekomendacijomis.

2017-07-13 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo redakcija, kuria perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849.

Įstatymo tikslas – atsižvelgiant į Direktyvos nuostatas ir į globalios tarptautinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos standartų formuotojos - FATF rekomendacijas pakeisti ir papildyti anksčiau galiojusio Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, taip tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą.

Įsigaliojus įstatymui praplečiamas subjektų sąrašas. Įstatymo nuostatos taikomos asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, visoms lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms, nekilnojamojo turto agentams.

Įstatymas patikslina reikalavimus kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui, nustatoma atskira tvarka, kaip kliento tapatybė nustatoma jam fiziškai nedalyvaujant, taip pat atskirai reglamentuojamas naudos gavėjo tapatybės nustatymas. Įstatymo projektu taip pat tikslinamas sustiprinto ir supaprastinto kliento tapatybės nustatymo reglamentavimas.

Įstatymas ženkliai praplečia nuotolinio kliento tapatybės nustatymo galimybes.

Įstatymas nustato, kad sustiprintas tapatybės nustatymas atliekamas ir Lietuvos politikoje dalyvaujančių asmenų atžvilgiu. Taip pat įtvirtinamos  finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų teises iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) gauti informaciją apie tikruosius juridinių asmenų savininkus, kai nustatoma tokių klientų tapatybė.

Įstatymas nustato, kad ne rečiau kaip kas 4 metus atliekamas nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas, kuriuo vadovaujantis nustatomos priemonės šios rizikos valdymui ir mažinimui. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami atitinkamas vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūras, turės atsižvelgti į Europos Komisijos ir nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus.

Įstatymu įtvirtinamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos bei kitos poveikio priemonės už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus. Įstatyme nustatyta sankcijų ir priemonių įvairovė yra pakankamai plati, kad priežiūros institucijos  galėtų atsižvelgti į finansų įstaigų ir kitų subjektų skirtumus, susijusius su jų dydžiu, ypatybėmis ir veiklos pobūdžiu. Įstatymo nuostatų priežiūrą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos bankas, Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos notarų rūmai, Lietuvos prabavimo rūmai.

Institucijos

Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos sudarys teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuos nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms
Įstatymo tekstą galima rasti šioje nuorodoje:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C44837068B55/MhWkaVxopa