LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT pozicija dėl „Lietuvos ryto“ paviešintos tikrovės neatitinkančios informacijos

FNTT pozicija dėl „Lietuvos ryto“ paviešintos tikrovės neatitinkančios informacijos

„Lietuvos ryto“ televizijos 2019 m. balandžio 21 d. laidoje „24/7“ rodytame reportaže ir dienraščio „Lietuvos rytas“ 2019 m. balandžio 24 d. straipsnyje „Rasos Kazėnienės pėdomis pasekusi pastabi FNTT tyrėja pasijuto mindoma“ paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (toliau – FNTT), tendencingai pateikiami teiginiai ir išvados, kurie gali formuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie FNTT, jos priimtus sprendimus.

Pažymėtina, kad tik iš minėtos visuomenės informavimo priemonės atstovo buvo gauta informacija apie tai, kad FNTT pareigūnė su pareiškimu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – Generalinė prokuratūra) dėl pranešėjo statuso suteikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas). FNTT pažymi, kad Įstatymas griežtai įpareigoja laikytis konfidencialumo reikalavimo, todėl FNTT nežinojo ir negalėjo žinoti apie šiuos pareigūnės veiksmus. Sprendimo dėl pranešėjo statuso suteikimo išimtinė teisė nustatyta tik prokuratūrai, todėl FNTT neturi įgaliojimų vertinti ir pasisakyti dėl šios procedūros taikymo ir priimamų sprendimų.

FNTT atkreipia dėmesį, kad pareigūnės veiksmai, susiję su jos kreipimusi į Generalinę prokuratūrą dėl pranešėjo statuso suteikimo, neturi jokių sąsajų su FNTT procedūromis atliekant pareigūnės kasmetinį veiklos vertinimą, procesinės veiklos kontrolę, kito pobūdžio vidaus administravimo veiksmus. Teisės aktai įpareigoja FNTT, kaip ikiteisminio tyrimo instituciją, užtikrinti greitą ir išsamų ikiteisminio tyrimo atlikimą ir procese dalyvaujančių asmenų teises. FNTT vadovybė principingai ir atsakingai vertina statutinių valstybės tarnautojų veiksmus atliekant ikiteisminius tyrimus, todėl netoleruoja ir netoleruos jokių veiksmų, kurie akivaizdžiai prieštarauja teisės aktams. Pažymėtina, kad kiekvienas ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra procesiškai savarankiškas, todėl atliekant ikiteisminį tyrimą privalo būti aktyvus ir vadovautis asmeninės atsakomybės principu.

Pareigūnei ne kartą buvo inicijuotos tarnybinio patikrinimo procedūros, kurių metu pareigūnė buvo pripažinta netinkamai vykdžiusi ar nevykdžiusi savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų, padariusi pažeidimus, susijusius su viešųjų ir privačių interesų derinimu valstybės tarnyboje, administracinių teismų priimto sprendimo apskundimo termino praleidimu bei pareigūnės veiksmais atliekant ikiteisminius tyrimus.

Per paskutinius dvejus metus dėl ikiteisminių tyrimų vilkinimų ir juose padarytų Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) ir kitų teisės aktų pažeidimų pareigūnė buvo patraukta tarnybinėn atsakomybėn. Ne mažiau svarbu ir tai, kad 2017 m., atliekant kasmetinį pareigūnės tarnybinės veiklos vertinimą, jos pasiekti veiklos rezultatai vykdant nustatytas užduotis, kvalifikacija ir tinkamumas einamoms pareigoms buvo įvertinti patenkinamai, o 2018 m. – nepatenkinamai ir pasiūlyta pažeminti jos pareigas.

Šiuo metu FNTT atliekami 3 tarnybiniai patikrinimai pagal Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorų, organizuojančių pareigūnės atliekamus ikiteisminius tyrimus ir vadovaujančių jiems, pateiktą informaciją, taip pat pagal prokuroro priimtą nutarimą iškelti drausminę bylą dėl privalomų prokurorų pavedimų nevykdymo ir BPK pažeidimų, kadangi nebuvo imtasi visų įstatymo numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas išsamus tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Taip pat iš prokuratūros gauti dar 2 reagavimo raštai dėl nepakankamai intensyviai pareigūnės atliekamų ikiteisminių tyrimų.

Iš visuomenės informavimo priemonėse pateiktos informacijos darytina išvada, kad „Lietuvos ryto“ žurnalistas naudojosi vienpusiška, nepilna informacija, kuria remdamasis ir neįsigilinęs į visas faktines įvykių aplinkybes parengė tendencingą informaciją apie FNTT veiklą. Šios informacijos paskleidimas ne tik kenkia FNTT dalykinei reputacijai, bet ir žemina bei diskredituoja kiekvieno FNTT dirbančio pareigūno vardą.

Atsižvelgdama į tai, FNTT imsis teisinių priemonių ir kreipsis į kompetentingas institucijas dėl pažeistų teisių ir dalykinės reputacijos gynimo.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas