LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS SRITYJE NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO APRAŠYMAS

Vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 5–7 punktų nuostatomis, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veikos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, bei vykdydama Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-263, 9.1.2–9.2.4 punktų nuostatas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos pinigų plovimo prevencijos srityje nustatymą bei jo įvertinimą. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos pinigų plovimo prevencijos srityje nustatymą buvo atsižvelgta į 2015 metais pateiktą Lietuvos Respublikos nacionalinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą bei sukurtą naująją informacinę sistemą (PPPIS).

Tarnyba yra pagrindinė institucija, koordinuojanti pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Tarnybos padalinys, kuriam pavesta įgyvendinti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones ir kuris yra atsakingas už turimos ekonominių bei finansinių procesų informacijos analizę ir siekia identifikuoti nusikalstamo poveikio grėsmes, galinčias neigiamai paveikti valstybės finansų sistemą, yra Pinigų plovimo prevencijos valdyba (toliau – PPPV).

Tarnyba, įvertinusi Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose nurodytus kriterijus, nustatė Tarnybos pinigų plovimo prevencijos srities atitiktį KPĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams: pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (2 p.); naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija (6 p.). Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizei buvo pasirinktos trys svarbiausios PPPV atliekamos funkcijos, atitinkančios korupcijos KPĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 6 punkto kriterijus:

  1. Įgyvendina prevencines priemones, užkertančias kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ir padedančias atskleisti šios srities nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus.

Viena iš Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – PPTFPĮ).  įtvirtintų pinigų plovimo prevencijos priemonių – finansų įstaigos privalo informuoti Tarnybą apie jų klientų atliekamas ar bandomas/ketinamas atlikti įtartinas pinigines operacijas. Atsižvelgiant į tai, kad iš finansų įstaigų ir kitų subjektų gaunama informacija apie 15 000 eurų ir didesnes grynųjų pinigų operacijas sudaro ypač didelį srautą – kiekvienais metais pranešama apie daugiau kaip pusę milijono tokių operacijų, – todėl, modernizuojant pranešimų, priėmimo, apdorojimo, perdavimo procesus ir siekiant efektyviai valdyti ir analizuoti didelius Tarnybos gaunamus informacijos srautus, buvo sukurta pinigų plovimo prevencijos informacinė sistema (PPPIS). Viena iš PPPIS posistemių – Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemė (DVDAP), kuri iš pateiktų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius grynaisiais pinigais bei pinigines operacijas arba sandorius, viršijančius 15 000 eurų sumą, tikrindama kiekvieną sandoryje dalyvaujantį subjektą pagal nustatytus kriterijus, apskaičiuoja kiekvieno sandorio rizikos tikimybės koeficientą.

Sisteminės teisės aktų, reglamentuojančių darbą su PPPIS, DVDAP, analizės atlikimo procedūras, analizės metu buvo nustatyta, kad esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, maksimalią ir visapusišką rizikingų piniginių operacijų atranką bei analizę ir tinkamą kontrolės mechanizmą tam tikruose etapuose, todėl tikslinga jį tobulinti.  

  1. Prižiūri finansų įstaigų ir kitų subjektų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencija.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo bei įvertinimo metu nustatyta, kad Tarnybos pareigūnų teisė tikrinti fizinių bei juridinių asmenų ūkinę finansinę veiklą įtvirtinta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatyme (1 straipsnio 1 dalies 1 punktas), konkreti Tarnybai paskirta pareiga prižiūrėti finansų įstaigų ir kitų subjektų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencija, įtvirtinta PPTFPĮ (4 straipsnio 9 dalis). Be to, patikrinimų atlikimas numatytas ir 2016 – 2018 m. strateginio veiklos plano priemonėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1V-381. Analizės metu taip pat nustatyta, kad Tarnybos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos apraše padaliniai ir (arba) atskiri darbuotojai, atliekantys patikrinimus, nėra įvardinti, tačiau tame pačiame apraše nustatytos patikinimus atliekančių pareigūnų teisės ir pareigos, kuo ir vadovaujasi PPPV pareigūnai, atlikdami patikrinimus. Pati funkcija atlikti subjektų, atsakingų už pinigų plovimo/teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimą, patikrinimus ir šioje srityje nagrinėti administracinės teisės pažeidimus nustatyta PPPV nuostatuose bei PPPV Analizės skyriaus nuostatuose. PPPV Analizės skyriaus pareigūnų įgaliojimai atlikti patikrinimus įtvirtinti jų pareigybių aprašymuose ir yra proporcingi jų vykdomoms funkcijoms.

  1. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Tarnybos vykdoma pinigų plovimo prevencijos funkcija yra susijusi su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu. Įslaptintos informacijos administravimas PPPV vykdomas vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija). Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-277 „Dėl asmenų paskyrimo organizuoti ir įgyvendinti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų misterijos, administravimą, apsaugą ir kontrolę“ PPPV paskirti du asmenys, atsakingi už PPPV esančios įslaptintos informacijos administravimą. Visi PPPV dirbantys pareigūnai turi leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Be to, kiekvienais metais darbuotojai pasirašytinai supažindinami su teisės aktais, reglamentuojančiais darbą su įslaptinta informacija. Įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų PPPV nenustatyta.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos pinigų plovimo prevencijos srityje nustatymą bei jo įvertinimą, siekiant maksimaliai sumažinti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnius ir korupcijos pasireiškimo tikimybę Tarnybos pinigų plovimo prevencijos srityje, buvo pateikti siūlymai šalinti teisinio reglamentavimo spragąs ir didinti vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, t. y.:

  1. PPPV atlikti išsamų rizikos vertinimą sąlygojančių kriterijų analizę ir imtis priemonių veiksmingam DVDAP funkcijų įgyvendinimui identifikuojant rizikingiausias operacijas ir sandorius, jų išsamios analizės atlikimui.
  2. Siekiant Atitikties skyriaus darbą (darbas su DVDAP) organizuoti taip, kad rizikingų piniginių operacijų atranka būtų nepertraukiama, maksimali ir visapusiška, teisės aktais šią funkciją pavesti vykdyti ne mažiau kaip dviem pareigūnams.
  3. Įvertinti DVDAP apraše nustatyto pareigūno, atsakingo už DVDAP nustatomų rizikingų piniginių operacijų ir sandorių atranką analizei, veiksmų kontrolės mechanizmo įtvirtinimo tikslingumą.
  4. Įvertinti konkrečių ūkio subjektų patikrinimų, susijusių su pinigų plovimo prevencijos funkcijos vykdymu, kriterijų teisinio įtvirtinimo tikslingumą.

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas