LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas (2 pareigybės)

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VILNIAUS APYGARDOS VALDYBOS ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Vilniaus apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimams atlikti ir specialisto išvadoms ar paaiškinimams teikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 

III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ūkinės finansinės veiklos tyrimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkinės finansinės veiklos tyrimo, finansų arba ekonomikos srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybos taisykles;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
6.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.8. turės atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, nustatyta šiai pareigybei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.                                                                                                    .

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių nusižengimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.2. konsultuoja pareigūnus klausimais, kylančiais dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.3. teikia specialistams metodinę pagalbą teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.4. pareigūnui pasitelkus, dalyvauja atliekant ikiteisminio tyrimo proceso veiksmus ar ūkio subjektų patikrinimuose;
7.5. atliekant objektų tyrimą kartu su specialistų grupe, Skyriaus vedėjo pavedimu, koordinuoja grupės atliekamo tyrimo eigą;
7.6. dalyvauja teismo posėdžiuose, kai teismas nusprendžia, kad specialisto parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti;
7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. spalio 26  iki 2018 m. lapkričio 15 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.