LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PANEVĖŽIO APYGARDOS VALDYBOS ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimams atlikti ir specialisto išvadoms ar paaiškinimams teikti Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –ūkinės finansinės veiklos tyrimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkinės finansinės veiklos tyrimo, finansų arba ekonomikos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybos taisykles;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

6.6. mokėti dirbti su “Microsoft Office” programiniu paketu;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.2. konsultuoja pareigūnus klausimais, kylančiais dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.3. konsultuoja pareigūnus bei specialistus teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.4. teikia Skyriaus specialistams metodinę pagalbą;
7.5. pareigūnui pasitelkus, dalyvauja atliekant ikiteisminio tyrimo, procesinės prievartos veiksmus, pareigūnų atliekamuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.6. atliekant objektų tyrimą kartu su specialistų grupe, Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja grupės atliekamo tyrimo eigą;
7.7. dalyvauja teismo posėdžiuose, kai teismas nusprendžia, kad specialisto parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti; 
7.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Valdybos viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami  nuo 2018 m. kovo 14 d. iki 2018 m. balandžio 4 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412,  nijole.cironiene@fntt.lt; 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt; Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.