LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausias specialistas

Šiandien (2020-05-27) Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje buvo išspausdinti  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiojo specialisto (skelbimo Nr. 44548) konkursas.

Dokumentai priimami per VATIS iki 2020-06-10 imtinai.

Konkurso administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pridedamas pareigybės aprašymas.

KLAIPĖDOS APYGARDOS VALDYBOS ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos valdybos (toliau – Valdyba)  Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimams atlikti ir specialisto išvadoms ar paaiškinimams teikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ūkinės finansinės veiklos tyrimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą finansų, apskaitos ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkinės finansinės veiklos tyrimo, finansų, apskaitos arba ekonomikos srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.4. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčius, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą bei jos tyrimą;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

4.9. turės atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, nustatyta šiai pareigybei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

IV. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių nusižengimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

5.2. konsultuoja pareigūnus klausimais, kylančiais dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;

5.3. teikia specialistams metodinę pagalbą teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;

5.4. pareigūnui pasitelkus, dalyvauja atliekant ikiteisminio tyrimo proceso veiksmus ar ūkio subjektų patikrinimuose;

5.5. atlikdamas objektų tyrimą kartu su specialistų grupe, Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja grupės atliekamo tyrimo eigą;

5.6. dalyvauja teismo posėdžiuose, kai teismas nusprendžia, kad specialisto parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti;

5.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.  Pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas