LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešąjį administravimą, atlikti teisėkūros ir teisės taikymo funkcijas, padėti teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklos uždavinius, administruoti Tarnybos personalą, dalyvauti įgyvendinant kitus Skyriaus uždavinius.

III. VEIKLOS SRITYS

  1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės ir personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.6. išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų ir teisinių išvadų rengimo reikalavimus bei mokėti juos rengti;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus, juos derina, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7.2. nagrinėja Tarnybai pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, juos vertina, rengia teisines išvadas, pastabas bei siūlymus dėl jų tobulinimo;

7.3. atstovauja Tarnybai administracinių ginčų komisijose, visų instancijų teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

7.4. rengia ieškinius, atsiliepimus į juos, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

7.5. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, pareiškimus ir skundus;

7.6. konsultuoja Tarnybos personalą darbo, civilinės ir administracinės teisės taikymo, teisės aktų projektų rengimo, personalo valdymo ir administravimo klausimais;

7.7. rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pasirašomų sutarčių projektus, teikia dėl jų teisines išvadas, pastabas ir pasiūlymus, registruoja ir saugo pasirašytas sutartis;

7.8. dalyvauja įgyvendinant Tarnybos struktūrinius pertvarkymus, rengia teikimų vidaus reikalų ministrui dėl Tarnybos struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo projektus;

7.9. konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių ir jų struktūrinių dalių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

7.10. kai yra duomenų apie galimą Tarnybos darbuotojo tarnybinį nusižengimą, Skyriaus vedėjo pavedimu (arba pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais) atlieka tarnybinius patikrinimus dėl tarnybinių nusižengimų,  nelaimingų atsitikimų ryšio su pareigų atlikimu nustatymo ir kitus vidaus tvarkos pažeidimų tarnybinius patikrinimus;

7.11. dalyvauja įgyvendinant personalo socialines garantijas Tarnyboje;

7.12. priima, registruoja ir saugo Tarnybos darbuotojų privačių interesų deklaracijas;

7.13. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.14. pagal kompetenciją formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. gruodžio 5 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 2717412, nijole.cironiene@fntt.lt; 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt, Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.