LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisės ir personalo skyriaus personalo specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS PERSONALO SPECIALISTAS (2 PAREIGYBĖS)

 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS PERSONALO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) personalo specialistas yra specialistas.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis –pagal kompetenciją atlikti neviešo administravimo pobūdžio funkcijas personalo valdymo srityje.
 4. Pareigybės pavaldumas –Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis

5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, vidaus tarnybos ir darbo santykių reguliavimą bei  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, kaupia, sistemina, apdoroja informaciją (medžiagą), reikalingą Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms personalo valdymo srityje atlikti;

6.2. aptarnauja pokalbius, atrankų, konkursų į darbuotojų pareigas komisijas posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, skirtus Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms personalo valdymo srityje atlikti su tuo susijusių darbo grupių veiklą;

6.3. įformina statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai) priėmimą, perkėlimą, darbo ir tarnybos sąlygų keitimą ir atleidimą veiksmus,;

6.4. rengia darbuotojų atostogų grafikus, įformina atostogų suteikimą darbuotojams;

6.5. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.6. rengia darbo skelbimus ir atsakymus kandidatams į darbuotojų pareigas ir kandidatams atlikti praktiką Tarnyboje ir tvarko jų asmens duomenis;

6.7. tvarko darbuotojų duomenis, registruose (VRPR, VATARAS),  kituose Tarnybos personalo duomenų tvarkymo informacinėse sistemose;

6.8.  rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų, Tarnybos ir Skyriaus raštų bei kitų dokumentų personalo valdymo klausimais projektus, teikia juos derinimui, vizavimui, tvirtinimui, pasirašymui;

6.9. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Tarnybos darbuotojų asmens bylas ir kitas archyvines bylas pagal Skyriaus kompetenciją;

6.10 atlieka dirbančių ir priimamų į Tarnybą darbuotojų, kurių darbas susijęs su įslaptinta informacija, tikrinimo, leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo procedūras, veda su tuo susijusių duomenų apskaitą;

6.11. rengia Tarnybos personalo pareigybių sąrašus ir personalo sudėties ataskaitas;

6.12. rengia ir teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

6.13. atlieka darbuotojų pažymėjimų užsakymo ir išdavimo Tarnybos darbuotojams procedūras, tvarko šių pažymėjimų apskaitą;

6.14. nagrinėjant prašymus ir skundus, susijusius su personalo klausimais, rengia pažymas, išrašus, nuorašus, paruošia patvirtintas dokumentų kopijas ir kitą informaciją (medžiagą), reikalingus prašymams ir skundams nagrinėti;

6.15. rengia ir teikia Tarnybos interneto, intraneto svetainėse ir Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje talpinti skirtą informaciją personalo valdymo klausimais;

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 10 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. užpildytą pretendento anketą.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą: 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt; Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas