LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko (7-ta pareigybių grupė) pareigybę.

 

ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIOAPYGARDOS VALDYBOS ŠIAULIŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 7.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai ir su jomis susijusias kitas nusikalstamas veikas bei teisės pažeidimus, atliekant ikiteisminius tyrimus bei vykdant kriminalinę žvalgybą.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – ikiteisminio tyrimo bei kriminalinės žvalgybos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A.2 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų nustatytus uždavinius ir atliktų funkcijas;

6.2. organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą ir kriminalinę žvalgybą;

6.3. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, priima sprendimą pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl skundų, pareiškimų ar pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą laiku ir užtikrina kokybišką neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą;

6.4. organizuoja ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos veiksmų planų sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą, ikiteisminio tyrimo išsamumą, intensyvumą, atlikimą per trumpiausią laiką ir vykdo terminų kontrolę;

6.5. kontroliuoja Valdybos viršininko pavedimų, prokuroro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;

6.6. tinkamai ir tolygiai paskirsto Skyriaus pareigūnų darbo krūvį, paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;

6.7. organizuoja ir kontroliuoja nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgyto turto paiešką;

6.8. tvarko ikiteisminio ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitą, nustatyta forma ir terminais rengia ataskaitas bei užtikrina teisingų Skyriaus veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą laiku;

6.9. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ar vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms;

6.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su policija, prokuratūra, Valstybine mokesčių inspekcija, muitine, valstybinio socialinio draudimo fondu ir kitomis įstaigomis bei institucijomis, užtikrina tarpžinybinių susitarimų įgyvendinimą;

6.11. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, paveda pareigūnui atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;

6.12. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.13. užtikrina pagrindinius įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos organizavimo principus;

6.14. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Skyriuje;

6.15. pagal kompetenciją teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Skyriaus administravimo klausimais;

6.16. užtikrina Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Valdybos viršininką apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.17. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų valdymo tvarkos;

6.18. nesant Valdybos viršininko, laikinai atlieka jo funkcijas;

6.19. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui..

 

Galioja iki 2019-11-19

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7400, el. p. sonata.bagdoniene@fntt.lt .