LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko (5 pareigybių grupė) pareigybę.

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS
VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. 1 Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 5.

II. PASKIRTIS

 1. Valdybos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Valdybos veiklą įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.

III. VEIKLOS SRITYS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį finansinių nusikaltimų tyrimo arba pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B.2 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Valdybos darbą;

5.9. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.10. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.11. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.12. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Valdybos darbą, atsako už Valdybai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

6.2. organizuoja ir koordinuoja prevencinių priemonių įgyvendinimą, siekiant apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio ir atskleisti šios srities nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus;

6.3. užtikrina nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgyto turto paiešką;

6.4. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, paveda pareigūnui atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;

6.5. organizuoja ir kontroliuoja kriminalinę žvalgybą;

6.6. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ir vykdo kriminalinę žvalgybą;

6.7. užtikrina analitinio proceso išsamumą, intensyvumą, atlikimą per trumpiausią laiką ir kontroliuoja terminus;

6.8. apibendrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pinigų plovimo prevencijos klausimais taikymo praktiką, rengia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo ir teikia Tarnybos vadovybei;

6.9. organizuoja ir kontroliuoja tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

6.10. koordinuoja ir kontroliuoja priemones vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;

6.11. pagal kompetenciją atstovauja Valdybai ir Tarnybai, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;

6.12. užtikrina, kad Valdybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.13. užtikrina pagrindinius įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos organizavimo principus;

6.14. atlieka Tarnybos mobilizacijos plane nustatytas funkcijas;

6.15. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Valdyboje;

6.16. pagal kompetenciją teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Valdybos darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Valdybos administravimo klausimais;

6.17. užtikrina Valdybos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Tarnybos vadovybę apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.18. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Valdyboje būtų laikomasi nustatytos dokumentų valdymo tvarkos;

6.19. pagal kompetenciją vykdo kitus su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę bei pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt arba (8 5) 271 7411, el. p. kotrynajuste.cicenaite@fntt.lt