LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8-ta pareigybių grupė) pareigybę.

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS ATITIKTIES SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Atitikties skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga Valdybos informacinės sistemos funkcionavimui užtikrinti bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities, teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B.1 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, registruoja bei kaupia informaciją iš valstybės institucijų, finansų įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų apie kliento pinigines operacijas ir sandorius bei klientą, atliekantį šias operacijas, perduoda šią informaciją tolesnei analizei Valdybos Analizės skyriui.

6.2. dalyvauja atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;

6.3. atlieka analizę sudėtingose, didelės apimties medžiagose;

6.4. vykdo kriminalinę žvalgybą, esant būtinumui atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.5. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą, užtikrina jų apsaugą;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.7. rengia nurodymus ir pinigų plovimo atpažinimo kriterijus finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais taikymo praktiką, ruošia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo;

6.8. atlieka tendencijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje analizę, teikia analitines pažymas dėl galimų ar numatomų grėsmių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje bei dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

6.9. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai teismuose, kitose valdžios ir valdymo institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

6.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais ar su kitomis ministerijomis ir žinybomis, kitų šalių finansinės žvalgybos padaliniais ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijos klausimais;

6.11. organizuoja ir vykdo institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

6.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą kitiems Valdybos ir Tarnybos darbuotojams;

6.13. laikinai nesant Skyriaus viršininko, vykdo jo funkcijas.

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Galioja iki 2020-10-13

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt.

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas