LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus viršininkas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus viršininko (7 pareigybių grupė) pareigybę.

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS ATITIKTIES SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Atitikties skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybių grupė – 7.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities, teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

5.3. mokėti anglų kalbą B.1 lygiu;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat Europos Sąjungos  teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu  „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

6.2. organizuoja ir kontroliuoja informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, rinkimą ir teikimą Valdybos Analizės skyriui;

6.3. organizuoja ir kontroliuoja kriminalinę žvalgybą;

6.4. esant būtinumui vykdo kriminalinę žvalgybą ar atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.5. kontroliuoja disponuojamos informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius teikimą Tarnybos padaliniams, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;

6.6. organizuoja ir kontroliuoja reikalingų dokumentų (nurodymų, galimo pinigų plovimo atpažinimo kriterijų) pateikimą finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą;

6.7. organizuoja Skyriaus bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.8. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.9. užtikrina pagrindinius įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos organizavimo principus;

6.10. atlieka Tarnybos mobilizacijos plane nustatytas funkcijas;

6.11. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Skyriuje;

6.12. pagal kompetenciją teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Skyriaus administravimo klausimais;

6.13. užtikrina Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Valdybos viršininką apie galimus jų tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.14. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų saugojimo ir siuntimo tvarkos;

6.15. laikinai nesant Valdybos viršininko, atlieka jo funkcijas;

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį įgytą statutinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą užsienio kalbos mokėjimo lygį (originalą ir kopiją);
 6. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 7. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 8. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 9. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 10. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-12-09.