LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

5.2. turėti 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

5.3. mokėti anglų kalbą B.1 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu  „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka ir analizuoja informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, perduoda analizės metu surinktas medžiagas tolesniam tyrimui Tarnybos padaliniams ir kitoms valstybės institucijoms;

6.2. atliekant analizes, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekdamas surasti galbūt nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą ir turtą galimam turto konfiskavimui, išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.3. atlieka analizę sudėtingose, didelės apimties medžiagose;

6.4. vykdo kriminalinę žvalgybą, esant būtinumui atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.5. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus ir nagrinėja administracinius nusižengimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

6.6. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą, užtikrina jų apsaugą;

6.7. pagal kompetenciją vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.8. atlieka tendencijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje analizę, rengia ir teikia analitines pažymas dėl galimų ar numatomų grėsmių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje bei dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

6.9. Tarnybos ar Valdybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

6.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis ministerijomis ir žinybomis, kitų šalių finansinės žvalgybos padaliniais ir tarptautinėmis organizacijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.11. teikia praktinę ir metodinę pagalbą kitiems Valdybos ir Tarnybos darbuotojams;

6.12. teikia metodinę pagalbą finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Galioja iki 2020-10-20

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt.