LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimo prevencijos specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS ATITIKTIES SKYRIAUS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ


1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Atitikties skyriaus (toliau – Skyrius) pinigų plovimo prevencijos specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – įgvyendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.
4. Pareigybės pavaldumas – Skyriaus viršininkui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti 1 metų darbo patirtį teisės aktų rengimo srityje;
5.3. mokėti anglų kalbą B.1 lygiu;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;
5.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia, derina, dalyvauja rengiant bei derinant teisės aktų projektus;
6.2. dalyvauja atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;
6.3. Tarnybos, Valdybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;
6.4. rengia analitines pažymas ir kitus dokumentus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo;
6.5. apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais taikymo praktiką, ruošia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo;
6.6. organizuoja ir vykdo institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
6.7. vykdo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo stebėseną;
6.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių finansinės žvalgybos padaliniais ir tarptautinėmis organizacijomis Valdybos kompetencijos klausimais;
6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus.

Dokumentai teikiami iki 2021-02-18 įskaitytinai el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).