LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Patarėjas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TURTO VALDYMO SKYRIAUS 

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), Prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, bei rengti pirkimų dokumentus, nagrinėti tiekėjų pareikštas pretenzijas, teikti pasiūlymus ir rengti Tarnybos teisės aktų pakeitimus susijusius su viešaisiais pirkimais.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje – viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisyklių reikalavimus;
6.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja Tarnybos, Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių, pakeitimus, rengia supaprastintų pirkimų, viešųjų pirkimų, mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių ir kitų teisės aktų susijusių su viešaisiais pirkimais pakeitimus; organizuoja ir koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaitą Tarnyboje;
7.2. padeda Skyriaus vedėjui kontroliuoti ir koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimo įgyvendinimą;
7.3. analizuoja, vertina, derina viešųjų pirkimo dokumentų projektus, esant poreikiui vertinimo išvadas teikia Skyriaus vedėjui;
7.4. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus pagal Tarnybos paraiškose pateiktas pirkimo užduotis;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Tarnybos einamųjų metų  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Pirkimų planas); 
7.6. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.7. organizuoja ir vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.8. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas pirkimą atliekančiai komisijai;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Tarnybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.10. rengia pirkimo komisijų, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančių pirkimus, susijusius su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dokumentų ir kitų pirkimo dokumentų projektus, taip pat vykdo su šiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.11. pagal kompetenciją parengia Skyriaus dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Tarnybos archyvą;
7.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus,  nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnyboje vykdytus viešuosius pirkimus;
7.13. analizuoja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus, kaip jį tobulinti;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami  nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 m. gegužės 16 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412, nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.