LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

 

ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO APYGARDOS VALDYBOS

PANEVĖŽIO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga turto tyrimui civilinio turto konfiskavimo metu, ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) kriminalinės žvalgybos tyrimo metu atlikti ir (ar) atskiriems ikiteisminio tyrimo veiksmams vykdyti, siekiant surinkti duomenis sprendimams dėl civilinio turto konfiskavimo priimti, surasti galimai nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą bei turtą galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat užtikrinti kitų Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – civilinio turto konfiskavime ir (ar) ikiteisminiame tyrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo srityje ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. išmanyti tarnybinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą ir su jais susijusius kitus teisės aktus;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitines ataskaitas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba kitu jį atitinkančiu programų paketu, taikyti informacinių technologijų analitines priemones civilinio turto konfiskavimo tyrimuose, ikiteisminiuose tyrimuose bei kriminalinės žvalgybos tyrimuose;

5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.7. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka išsamų turto tyrimą per kuo trumpiausius terminus civilinio turto konfiskavimo procedūroje, ikiteisminiame tyrime ir (ar) kriminalinėje žvalgyboje;

6.2. renka informaciją apie tiriamo asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, jo įgijimo ir perleidimo aplinkybes, atlieka turto paiešką, nustato pajamas ir išlaidas, atlieka turto, pajamų ir išlaidų analizę ir teisinį vertinimą ar kitus veiksmus, siekiant priimti sprendimą dėl civilinio turto konfiskavimo ar užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, konfiskuotino turto suradimą ir galimą paėmimą valstybės nuosavybėn;

6.3. esant būtinumui, atlieka ikiteisminį tyrimą ir (ar) atskirus kriminalinės žvalgybos veiksmus;

6.4. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus, tiria administracinius nusižengimus;

6.5. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.6. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.7. renka, fiksuoja ir analizuoja informaciją apie galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas finansų sistemai, jas rengiančius, darančius ar padariusius asmenis;

6.8. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.9. teikia metodinę ir praktinę pagalbą turto tyrimo klausimais civilinio turto konfiskavimo procedūroje, ikiteisminiame tyrime, kriminalinėje žvalgyboje; 

6.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, nustatyta tvarka keičiasi informacija;

6.11. analizuoja ir vertina duomenų pateikimo informacinėms sistemoms ir žinybiniams registrams, praktiką, teikia siūlymus dėl probleminių klausimų sprendimo, informacinių sistemų ir  žinybinių registrų tobulinimo;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Personalo valdymo grupėje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt.