LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

 

ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO APYGARDOS VALDYBOS  ŠIAULIŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
  ministerijos (toliau – Tarnyba) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminius tyrimus ir (ar)
vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant užkardyti, atskleisti bei tirti nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus finansų sistemai, kitas su jais susijusias nusikalstamas veikas.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –
  ikiteisminiame tyrime ir (ar) kriminalinėje žvalgyboje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu,
Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III
lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais atlieka ikiteisminį tyrimą ir (ar) vykdo kriminalinę žvalgybą;

6.2. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu (pinigų plovimu), vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.4. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu;

6.5. atliekant ikiteisminius tyrimus ar vykdant kriminalinę žvalgybą, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekdamas surasti nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą bei turtą galimam turto konfiskavimui, išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.6. asmeniškai dirba su kriminalinės žvalgybos slaptaisiais dalyviais, tvarko kriminalinės žvalgybos tyrimo bylas;

6.7. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.8. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus, tiria administracinius nusižengimus;

6.9. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.10. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.11. regioniniu principu renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

6.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos klausimais;

6.13. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl teisės aktų, reglamentuojančių nusikalstamų
veikų tyrimą, rengimo ir tobulinimo;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. kotrynajuste.cicenaite@fntt.lt.

 

Skelbimas galioja nuo 2020-07-02 iki 2020-07-17