LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo (10 pareigybių grupė) pareigybę.

 

VILNIAUS APYGARDOS VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS  VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Vilniaus apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminius tyrimus, siekiant užkardyti, atskleisti bei tirti nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus finansų sistemai, kitas su jais susijusias nusikalstamas veikas.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – atlieka ikiteisminį tyrimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.6. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.8. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka ikiteisminį tyrimą;

6.2. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.4. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu;

6.5. atliekant ikiteisminius tyrimus, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekdamas surasti turtą, kuris galėjo būti įgytas nusikalstamu ar neteisėtu būdu, bei turtą galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.7. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus, tiria administracinius nusižengimus;

6.8. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.9. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.10. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 6. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 7. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 8. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 9. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, (8 5) 271 7412, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-08-16.