LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos viršininkas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos viršininko (5 pareigybių grupė) pareigybę.

NETEISĖTOS PARAMOS PREVENCIJOS IR TYRIMO VALDYBOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Tarnybos Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos (toliau – Valdyba) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 5.

 II. PASKIRTIS

 1. Valdybos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Valdybos veiklą, užtikrinant nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, ir kitų nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimą ir tyrimą, kriminalinę žvalgybą bei prevenciją.

 III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešojo saugumo (valstybės finansų sistemos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio – ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos ir prevencinių priemonių įgyvendinimo) užtikrinimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso normomis, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir užsienio valstybių finansinės paramos administravimą;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Valdybos darbą;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidžia ir tiria kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai bei su ja susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Valdybos darbą, atsako už Valdybai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

6.3. organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kriminalinę žvalgybą bei Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir pagrindais pradėtas analizes;

6.4. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, priima sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku;

6.5. paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;

6.6. organizuoja ir kontroliuoja nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, susijusių su ES struktūrinės paramos lėšų, tarp jų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos lėšų, gavimu ir panaudojimu, atskleidimą;

6.7. užtikrina ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitos tvarkymą, teisingų Valdybos veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą reikiamu laiku;

6.8. užtikrina Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimų, prokuroro nurodymų, pavedimų dėl procesų veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;

6.9. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ir vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms, kriminalinės žvalgybos veiksmams;

6.10. organizuoja susitikimus su suinteresuotomis institucijomis metodinei ir praktinei pagalbai dėl įtariamų nusikalstamų veikų, susijusių su 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, teikti; 

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia veiksmų programą administruojančiai institucijai informaciją apie jos pateikto pranešimo apie įtariamą nusikalstamą veiką nagrinėjimo rezultatus;

6.12. organizuoja, rengia ir vykdo mokymus ES finansinę paramą, įskaitant ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramą, administruojančių institucijų darbuotojams;

6.13. organizuoja ir koordinuoja prevencinių priemonių, užkertančių kelią ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų, tarp jų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos lėšų, pasisavinimui ir iššvaistymui, įgyvendinimą, siekiant apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio ir atskleisti šios srities nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus;

6.14. įvertina analizės metu nustatytas nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų finansams priežastis ir teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos gerinimo, atsižvelgdamas į identifikuotas grėsmes valstybės finansų sistemai;

6.15. pagal kompetenciją atstovauja Valdybai ir Tarnybai, bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

6.16. užtikrina, kad Valdybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.17. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintus pagrindinius įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo principus;

6.18. atlieka Tarnybos mobilizacijos plane nustatytas funkcijas;

6.19. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Valdyboje;

6.20. pagal kompetenciją teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Valdybos darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Valdybos administravimo klausimais;

6.21. užtikrina Valdybos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Tarnybos vadovybę apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.22.  pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Valdyboje būtų laikomasi nustatytos dokumentų valdymo tvarkos;

6.23. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar apdovanojimo;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį įgytą statutinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą užsienio kalbos mokėjimo lygį (originalą ir kopiją);
 6. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 7. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 8. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 9. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 10. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-11-08.