LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kriminalinės žvalgybos skyriaus tyrėjas

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Kriminalinės žvalgybos skyriaus tyrėjo (11 pareigybių grupė) pareigybę.

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – Skyrius) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 11.

II. PASKIRTIS

 1. Pareigybė reikalinga rinkti, kaupti, fiksuoti, analizuoti ir apdoroti informaciją apie galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, jas rengiančius, darančius ar padariusius asmenis, taip pat užtikrinti kitų Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kriminalinės žvalgybos – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. išmanyti tarnybinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.3. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ją pateikti žodžiu ir raštu;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.6. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo kriminalinę žvalgybą, esant būtinumui atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.2. atlieka jam pavestus kriminalinės žvalgybos veiksmus, panaudodamas kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus;

6.3. apdoroja techninėmis priemonėmis, panaudotomis bendra ir specialia tvarka, gautą ir užfiksuotą informaciją; 

6.4. administruoja Tarnybos struktūrinių padalinių kriminalinės žvalgybos metu įformintus įslaptintus dokumentus;

6.5. rengia, dalyvauja rengiant, derina Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl kriminalinės žvalgybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

6.6. nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant, derina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ir pirkimų, kurie gali būti susiję su žvalgybinio pobūdžio veikla, dokumentaciją; 

6.7. teikia Tarnybos padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą, organizuojant mokymus bei kitus kvalifikacijos kėlimo renginius;

6.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos bei kitomis institucijomis ir įstaigomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Galioja iki 2019-12-23

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7400, el. p. sonata.bagdoniene@fntt.lt.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas