LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS    

IMUNITETO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklą, atliekant ūkinės finansinės veiklos tyrimus, bei teikti metodinę pagalbą ūkinės finansinės veiklos tyrimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS 

  1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ūkinės finansinės veiklos tyrimo kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, buhalterinės apskaitos, finansų ar teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimo, buhalterinės apskaitos, finansų ar audito srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, mokesčių apskaičiavimą, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą bei jos tyrimą;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.9. turės atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar   susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, nustatyta šiai pareigybei Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše. 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. padeda Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklą, atliekant ūkinės finansinės veiklos tyrimus,

7.2. renka, analizuoja, apibendrina ir vertina duomenis apie ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklą ir jos rezultatus, rengia pažymas;

7.3. analizuoja ir apibendrina duomenis apie ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu iškylančias problemas, teikia pasiūlymus problemoms spręsti;

7.4. raštu ir žodžiu teikia konsultacijas, išaiškinimus ir kitą metodinę pagalbą ūkinės finansinės veiklos tyrimo atlikimo, specialisto išvadų ir paaiškinimų teikimo, jų įforminimo, teisės aktų taikymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;

7.5. teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, rengia ir dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ūkinės finansinės veiklos tyrimus atliekančių specialistų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo programas, planus;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, pranešimus, rengia atsakymus;

7.8. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir kitais Skyriaus klausimais;

7.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

7.10. atlieka Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklos patikrinimus;

7.11. gavęs pavedimą, atlieka fizinių bei juridinių asmenų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

______________________

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. gruodžio 18 d. iki 2019 m. sausio 11 per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412, nijole.cironiene@fntt.lt.; 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje