LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Imuniteto ir kontrolės skyriaus viršininkas

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Imuniteto ir kontrolės skyriaus viršininko (6 pareigybių grupė) pareigybę.

IMUNITETO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 6.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, siekiant analizuoti ir padėti Tarnybos direktoriui kontroliuoti Tarnybos ikiteisminio tyrimo ir ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklą, teikti ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir ūkinės finansinės veiklos tyrimus atliekantiems specialistams metodinę pagalbą ikiteisminio tyrimo srityje, taip pat užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją Tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, Tarnybos veiklą bei šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų nustatytus tikslus ir atliktų funkcijas;

6.2. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.3. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei vykdo kriminalinę žvalgybą;

6.4. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti ikiteisminio tyrimo padalinių veiklą nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo atlikimo srityje;

6.5. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklą;

6.6. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.7. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka Tarnybos ikiteisminio tyrimo padalinių ir ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių veiklos patikrinimus;

6.8. pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti korupcijos programos priemonių įgyvendinimą Tarnyboje;

6.9. siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę, organizuoja bendradarbiavimą su kitais kriminalinės žvalgybos subjektais;

6.10. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.11. užtikrina pagrindinius įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos organizavimo principus;

6.12. pagal kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Skyriaus administravimo klausimais;

6.13. užtikrina Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Tarnybos vadovybę apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.14. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų valdymo tvarkos;

6.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.16. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 6. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 7. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 8. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 9. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-04-23.