LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus patarėjas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS PATARĖJO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. finansų valdymas ir apskaita.

FUNKCIJOS

5. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
9. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
10. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
11. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
12. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
14. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo teisėmis įveda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, juos analizuoja, teikia pastebėjimus Skyriaus vedėjui.
18. Nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
19.3. studijų kryptis – finansai (arba);
19.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
19.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
20.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija – 5 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas – 5 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4 lygis;
21.4. organizuotumas – 4 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas – 4 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. finansų valdymas ir apskaita – 4 lygis;
23.2. veiklos planavimas – 4 lygis.

Dokumentai priimami iki 2021-03-04 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).