LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus finansų specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS FINANSŲ SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) finansų specialistas yra specialistas.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti, kad Tarnybos turto apskaita būtų vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais, atlikti apskaitai, privalomas procedūras, susijusias su turto duomenų suvedimu, apdorojimu konkrečių ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimu, rengti turto statistines, investicijų projektų priemonių įgyvendinimo ir kitas numatytas finansines ataskaitas.
 4. Pareigybės pavaldumas – šias   pareigas   einantis   darbuotojas  tiesiogiai  pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko turto ir atsargų apskaitą:

6.1.1. siekiant užtikrinti Tarnybos valdomo turto ir atsargų apskaitą, teisingai ir nustatytu laiku tvarko ir fiksuoja apskaitoje visas su turtu ir atsargomis susijusias ūkines operacijas (įsigijimas, perdavimas, nurašymas, nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimas ir kt.);

6.1.2. dalyvauja Tarnybos turto ir atsargų inventorizacijos, turto nurašymo, vertinimo komisijose ir pagal poreikį - struktūrinių padalinių patikrinimuose, susijusiuose su turto ir atsargų naudojimu bei apskaita;

6.1.3. rengia apmokymus metinės inventorizacijos komisijos nariams bei materialiai atsakingiems asmenims metinei inventorizacijai atlikti, moko teisingai užpildyti inventorizacijos aprašus, supažindina materialiai atsakingus asmenis su jų atsakomybėje esančio turto vidine apskaita;

6.2. rengia statistines turto apskaitos, investicijų projektų priemonių įgyvendinimo ataskaitas bei kitas suvestines turto judėjimo ataskaitas, atlieka turto bei atsargų judėjimo kontrolę, teikia reikalingus duomenis bei atlieka turto naudojimo analizę;

6.3. sudaro ir teikia Skyriaus vedėjui finansinių ataskaitų rinkiniams ir jų aiškinamiesiems raštams skirtas ataskaitas apie Tarnybos turtą ir atsargas;

6.4. rengia materialinės atsakomybės sutarčių, raštų ir teisės aktų projektus, susijusius su buhalterine apskaita, tvarko materialinės atsakomybės sutarčių registrą;

6.5. tvarko Tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą;

6.6. kontroliuoja Tarnybos didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;

6.7. rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo teisėmis įveda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą;

6.8. kontroliuoja mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, išankstinių apmokėjimų ir per vienerius metus gautinas sumas, finansavimo sumas, pajamas, tiekėjams mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus, užtikrina laiku atliekamus atsiskaitymus su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis;

6.9. vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, vykdo tik tokius dokumentus, kurie įforminti vadovaujantis teisės aktų ir Tarnybos nustatyta tvarka , nedelsdamas raštu informuoja Skyriaus vedėją apie gautus netinkamai parengtus dokumentus;

6.10. pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 10 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. užpildytą pretendento anketą. 

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą: 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.ltTeisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas