LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus finansų specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS FINANSŲ SPECIALISTO

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) finansų specialistas yra specialistas.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis – Tarnybos valstybės biudžeto ir nebiudžetinių lėšų išlaidų apskaitos tvarkymas, apskaitos duomenų pateikimas, finansinių operacijų teisingas ir pagrįstas įforminimas.
 4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities išsilavinimu;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti darbą;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu.       

III. PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą, rengia įsakymų dėl kelionės išlaidų kompensavimo pareigūnams projektus, informuoja pareigūnus apie Tarnybos direktoriaus priimtus sprendimus dėl jų kelionės išlaidų kompensavimo;

6.2. pildo suderinimo aktus apie įstaigos gautinas ir mokėtinas sumas bei išsiunčia juos pirkėjams ir tiekėjams;

6.3. išrašo sąskaitas faktūras pirkėjams (debitoriams) už komunalines paslaugas pagal faktiškai patirtas sąnaudas;

6.4. tvarko degalų, skirtų tarnybiniams automobiliams, apskaitą – sutikrina gautų dokumentų (kelionės lapų ir sąskaitų faktūrų) informaciją apie išlaidas pagal kiekvieną tarnybinį automobilį, sulygina ją su Tarnybos direktoriaus patvirtintais limitais ir apie susidariusius skirtumus informuoja Skyriaus vedėją (kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos);

6.5. tvarko Tarnybos darbuotojų tarnybinio mobiliojo ryšio paslaugų apskaitą:

6.5.1. sutikrina gautų dokumentų (sąskaitų faktūrų) informaciją apie faktines išlaidas pagal kiekvieną abonentinį numerį ir kiekvieną darbuotoją, sulygina ją su patvirtintais limitais ir apie susidariusius skirtumus informuoja Skyriaus vedėją (kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos);

6.5.2. apskaičiuoja viršytų limitų sumas ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui bei Skyriaus darbuotojui, skaičiuojančiam Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį;

6.6. dirba su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS): rengia, įveda ir,  esant reikalui, koreguoja valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių (dienos ir mėnesio) duomenis, pagal išlaidas įrodančius dokumentus – tiekėjų sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis, darbo užmokesčio ir kitų sumų išmokėjimo žiniaraščius ir kt. rengia mokėjimo paraiškas, jas tikrina, registruoja, perduoda VBAMS, spausdina ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui ir Tarnybos vadovui, registruoja apskaitos duomenis ir perduoda VBAMS juos asignavimų valdytojui, gauna, importuoja finansų apskaitos sistemoje ir spausdina apmokėjimų būklės ataskaitas, išlaidų sąmatų patikslinimus ir kitą informaciją, apskaitos įrašams įregistruoti pildo bendruosius žurnalus, formuoja ir spausdina Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr. 2) bei ataskaitą apie programų ir priemonių vykdymą (forma FIN-10);

6.7. sudaro pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo, degalų, skirtų tarnybiniams automobiliams, darbuotojų tarnybinio mobiliojo ryšio paslaugų apskaitos registrus ir atsako už jų patikimumą;

6.8. rengia mokėjimo pavedimus banko informacinėje sistemoje;

6.9. formuoja Skyriaus nomenklatūros bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas į Tarnybos archyvą;

6.10. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal savo darbines funkcijas;

6.11. užtikrina ūkinių operacijų teisingą atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje;

6.12. ūkines operacijas ar ūkinius įvykius registruoja pagal juos pagrindžiančius apskaitos dokumentus, o tos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. gruodžio 19 d. iki 2019 m. sausio 2 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. užpildytą pretendento anketą.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą: 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt; 2717412, nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas