LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus finansų specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS FINANSŲ SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau - Skyrius) finansų specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - apskaičiuoti Tarnybos karjeros ir statutinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), darbo užmokestį ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas bei išskaičiuoti mokesčius, tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, užtikrinti darbo užmokesčio apskaitos teisingumą ir su tuo susijusių finansinių operacijų vykdymą laiku.
4. Pareigybės pavaldumas - Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities apskaitos ar finansų krypties išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, taip pat su Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais, reikalingais funkcijoms vykdyti, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo, archyvavimo taisykles;
5.3. mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus su finansine apskaita susijusius dokumentus;
5.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis „MS Word“, „MS Excel“;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaičiuoja atitinkamus mokesčius, atlieka visas su tuo susijusias operacijas;
6.2. atlieka darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų pervedimą į bankų skyriuose esančias asmenines sąskaitas;
6.3. pildo darbuotojų asmens sąskaitas (korteles - pažymas);
6.4. išrašydamas bei pasirašydamas dokumentus, asmeniškai atsako už tai. kad juose esantys duomenys būtų teisingi ir teisėti, kad ūkinės operacijos būtų teisėtos, buhalteriniai įrašai - teisingi, kad ataskaitos bei atskaitomybės formos būtų teisingos, teisėtos ir parengtos laiku;
6.5. atlieka darbo užmokesčio mokestinę apskaitą: sudaro tipines periodines gyventojų pajamų mokesčių apskaitos formas, visų darbuotojų socialinio draudimo periodines finansines apyskaitas, einamąsias formas, kontroliuoja mokesčių apskaičiavimą įstatymų nustatyta tvarka;
6.6. pagal darbo užmokesčio registro duomenis sudaro ir teikia su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
6.7. rengia pažymas darbuotojams apie jų darbo užmokestį pagal jų prašymus;
6.8. periodiškai teikia Skyriaus vedėjui mėnesio, ketvirčio ir metų ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokesčio fondo apyvartas ir panaudojimą, tam, kad būtų parengti strateginiai planai, jų įvykdymo ataskaitos, užtikrintas ekonomiškas, racionalus ir efektyvus lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, naudojimas, sudaro darbo užmokesčio apskaitos registrą ir atsako už jo patikimumą;
6.9. rengia kitą reikalingą informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį;
6.10. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal savo darbines funkcijas;
6.11. reikalauja iš atsakingų asmenų, teikiančių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teisingo jų įforminimo pagal Tarnyboje nustatytą tvarką;
6.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad Būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Dokumentai teikiami iki 2020-11-05 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas