LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karjera

Atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašas

Asmens, siekiančio eiti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas anketa; Anketos forma atsisiuntimui


FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius yra įstaigos vadovas (statutinis valstybės tarnautojas).

2. Pareigybių grupė – 1.

II. PASKIRTIS

3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti tarnybai, organizuoti jos darbą įgyvendinant tarnybai nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. sugebėti planuoti, organizuoti tarnybos veiklą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį saugumą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius;

5.3. turėti ne žemesnį negu magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį einant vadovaujančias pareigas vidaus tarnybos sistemoje;

5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.7. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.8. mokėti anglų, arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja tarnybai, organizuoja tarnybos darbą, sprendžia tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

6.2. užtikrina tarnybos teisės aktų nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

6.3. užtikrina, kad tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų ministrui tarnybos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

6.5. nustato tarnybos vidaus darbo tvarką;

6.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.7. tvirtina tarnybos administracijos padalinių nuostatus, veiklos planus ir kitus vidaus dokumentus, taip pat tarnybos statutinių valstybės tarnautojų (toliau – pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų (toliau – valstybės tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus bei aprašymus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl tarnybos struktūros pakeitimo: struktūrinių teritorinių padalinių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų tarnybos pareigūnus (išskyrus tarnybos direktoriaus pavaduotojus), valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas, skatina juos, atlieka kitas su personalo tvarkymu susijusias funkcijas;

6.9. atstovauja tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

6.10. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus;

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimus tarnybos kompetencijos klausimais, o gavęs atitinkamus įgaliojimus – derasi ir pasirašo tarptautines sutartis;

6.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos: Šventaragio g. 2, Vilnius, 8 5 271 8282,  igoris.ponomariovas@vrm.lt


FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaičiuoti darbo užmokestį ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas bei išskaičiuoti mokesčius Tarnybos karjeros ir statutiniams valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, užtikrinti darbo užmokesčio apskaitos teisingumą ir su tuo susijusių finansinių operacijų vykdymą laiku.

III. VEIKLOS SRITYS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaičiuoja atitinkamus mokesčius, atlieka visas su tuo susijusias operacijas;

7.2. atlieka darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų  pervedimą į bankų skyriuose esančias asmenines sąskaitas;

7.3. pildo darbuotojų asmens sąskaitas (korteles – pažymas);

7.4. išrašydamas bei pasirašydamas dokumentus asmeniškai atsako už tai, kad juose esantys duomenys būtų teisingi ir teisėti, kad ūkinės operacijos būtų teisėtos, buhalteriniai įrašai būtų teisingi, kad ataskaitos bei atskaitomybės formos būtų teisingos, teisėtos ir parengtos laiku;

7.5. atlieka darbo užmokesčio mokestinę apskaitą: sudaro tipines periodines gyventojų pajamų mokesčių apskaitos formas, visų darbuotojų socialinio draudimo periodines finansines apyskaitas, einamąsias formas, kontroliuoja mokesčių apskaičiavimą įstatymų nustatyta tvarka;

7.6. pagal darbo užmokesčio registro duomenis sudaro ir teikia su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

7.7. rengia pažymas darbuotojams apie jų darbo užmokestį pagal jų prašymus;

7.8. periodiškai teikia Skyriaus vedėjui mėnesio, ketvirčio ir metų ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokesčio fondo apyvartas ir panaudojimą, tam, kad būtų parengti strateginiai planai, jų įvykdymo ataskaitos, užtikrintas ekonomiškas, racionalus ir efektyvus lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, naudojimas, sudaro darbo užmokesčio apskaitos registrą ir atsako už jo patikimumą;

7.9. rengia kitą reikalingą informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį;

7.10. pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.11. kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių įforminimą pagal Tarnyboje nustatyta tvarką;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami  nuo 2017 m. kovo 16 d. iki 2017 m. balandžio 5 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412, nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.


 

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas