LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karjera

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką. Norėdami tapti FNTT pareigūnu, turite atlikti tam tikrus veiksmus.

Jūsų veiksmai norint dirbti pareigūnu FNTT: 

 1. pateikti prašymą (laisva forma) dėl siuntimo į įvadinius kursus ir pateikti dokumentus Teisės ir personalo skyriui (asmens tapatybės dokumentą, aukštojo mokslo baigimo diplomą, gyvenimo aprašymą (CV), sutikimą būti tikrinamam Informacinėse sistemose ir kitus dokumentus);
 2. pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK);
 3. pasitikrinti bendrąjį fizinį pasirengimą tarnybai*;
 4. sudaryti (pasirašyti) trišalę (kursanto, Tarnybos ir profesinio mokymo įstaigos) stojimo į vidaus tarnybą sutartį;
 5. pabaigti 10 darbo dienų įvadinio mokymo kursus ir išlaikyti baigiamąjį egzaminą;
 6. per 10 darbo dienų atvykti į FNTT.

*tikrinimas pradedamas po 3 veiksmo. Nepraėjus tikrinimo, absolventas apie tai informuojamas ir į įvadinio mokymo kursus nesiunčiamas.

Atlikus visus veiksmus, Jūs būsite priimtas į tyrėjo pareigas per 10 darbo dienų.

Jūsų veiksmai norint atlikti praktiką FNTT:

 1. elektroniniu paštu atsiųsti prašymą FNTT Teisės ir personalo skyriui [almantas.gudonis@fntt.lt] arba atitinkamai Valdybai dėl praktikos, pridėti savo gyvenimo aprašymą (CV);
 2. laukti, kol su Jumis susisieks FNTT atstovas, aptarti su juo praktikos sąlygas;
 3. sudaryti (pasirašyti) trišalę praktinio mokymo sutartį;
 4. atvykti sutartyje nurodytu laiku į praktikos vietą FNTT.

Praktika trunka priklausomai nuo studijų krypties.

 

Konkursai / Darbo pasiūlymai


LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAS DĖL ATRANKOS ATŠAUKIMO

Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  įstatymo Nr. IX-816 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ pateikė Lietuvos Respublikos Seimui įstatymo projektą kuriuo siūloma nustatyti, kad „Tarnybos direktorius į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka“, atšaukiu atranką į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM direktoriaus pareigas.

Vidaus reikalų ministras                                                                                                                                       Eimutis Misiūnas


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba)
skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigybes: 

1. Specialiųjų užduočių valdybos viršininko.

Pareigybės grupė – 5.

SPECIALIŲJŲ UŽDUOČIŲ VALDYBOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarnybos Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – Valdyba) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 5.

II. PASKIRTIS 

3. Valdybos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Valdybos veiklą užkardant, atskleidžiant ir tiriant labai sunkius, sunkius regioninius, tarpregioninius ar tarptautinius, taip pat organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų vykdomus ar didelę žalą valstybei darančius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, taip pat užtikrinti informacijos fiksavimą, kaupimą ir tikrinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

6.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B.1 lygiu;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

6.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

6.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

6.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

6.10. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Valdybos darbą ir atsako už tai, kad ji tinkamai įgyvendintų nustatytus uždavinius ir atliktų funkcijas;

7.2. Priima sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, bei organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku, užtikrina kokybišką neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą;

7.3. paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;

7.4. organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą: tyrimo planų sudarymą ir jų vykdymą, ikiteisminio tyrimo išsamumą, intensyvumą ir atlikimą per trumpiausią laiką; taip pat vykdo terminų kontrolę;

7.5. organizuoja ir kontroliuoja prokuroro nurodymų, pavedimų dėl procesų veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;

7.6. pagal Valdybos kompetenciją organizuoja, kontroliuoja kriminalinę žvalgybą ir už ją atsako;

7.7. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ir vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms bei slaptoms operacijoms;

7.8. užtikrina nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgyto turto paiešką;

7.9. užtikrina ikiteisminio ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitos tvarkymą, teisingų Valdybos veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą laiku;

7.10. užtikrina informacijos apie įtariamuosius ir kriminalinės žvalgybos objektus kaupimą ir tikrinimą, Tarnybos struktūriniams padaliniams vykdant kriminalinę žvalgybą ir atliekant ikiteisminius tyrimus fiksavimą;

7.11. kontroliuoja Valdybos kriminalinės žvalgybos lėšų naudojimą, užtikrina materialinių vertybių, esančių Valdybos žinioje, apskaitą ir saugumą;

7.12. užtikrina, kad Valdybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

7.13. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintus pagrindinius įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo principus;

7.14. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Valdyboje;

7.15. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Valdybos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar apdovanojimo;

7.16. užtikrina Valdybos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Tarnybos vadovybę apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

7.17. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

7.18. atlieka Tarnybos mobilizacijos plane nustatytas funkcijas;

7.19. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui, o atskirais klausimais ir pagal kompetenciją – Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

2. Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 10.

SPECIALIŲJŲ UŽDUOČIŲ VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarnybos Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atskleisti ir tirti labai sunkius, sunkius regioninius, tarpregioninius ar tarptautinius, taip pat organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų vykdomus ir/ar didelę žalą valstybei darančius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminiame tyrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 1 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu  bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka ikiteisminį tyrimą, esant būtinumui vykdo kriminalinę žvalgybą:

6.1.1. atskleidžia ir tiria labai sunkius, sunkius regioninius, tarpregioninius ar tarptautinius, taip pat organizuotų grupių vykdomus ir/ar didelę žalą valstybei darančius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.1.2. atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.1.3. atliekant ikiteisminius tyrimus ar vykdant kriminalinę žvalgybą, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekiant surasti galbūt nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą bei turtą galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.2. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.3. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.4. tiria administracinės teisės pažeidimus;

6.5. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

3. Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 10.

KLAIPĖDOS APYGARDOS VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminius tyrimus ir (ar) vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant užkardyti, atskleisti bei tirti nusikaltimus, baudžiamuosius nusižengimus ir teisės pažeidimus finansų sistemai, kitas su jais susijusias nusikalstamas veikas.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminiame tyrime ir (ar) kriminalinėje žvalgyboje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais atlieka ikiteisminį tyrimą ir (ar) vykdo kriminalinę žvalgybą:

6.1.1. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.1.2. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.1.3. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu;

6.1.4. atliekant ikiteisminius tyrimus ar vykdant kriminalinę žvalgybą renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekiant surasti galimai nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą bei turtą galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.1.5. asmeniškai dirba su kriminalinės žvalgybos slaptais dalyviais, tvarko kriminalinės žvalgybos tyrimo bylas;

6.2. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.3. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus, tiria administracinės teisės pažeidimus;

6.4. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.5. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.6. tyrėjams suteikia praktinę – metodinę pagalbą ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos klausimais;

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį įgytą statutinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą užsienio kalbos mokėjimo lygį (originalą ir kopiją);
 6. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 7. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 8. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 9. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 10. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2017-06-05.


FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaičiuoti darbo užmokestį ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas bei išskaičiuoti mokesčius Tarnybos karjeros ir statutiniams valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, užtikrinti darbo užmokesčio apskaitos teisingumą ir su tuo susijusių finansinių operacijų vykdymą laiku.

III. VEIKLOS SRITYS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREUGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaičiuoja atitinkamus mokesčius, atlieka visas su tuo susijusias operacijas;

7.2. atlieka darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų  pervedimą į bankų skyriuose esančias asmenines sąskaitas;

7.3. pildo darbuotojų asmens sąskaitas (korteles – pažymas);

7.4. išrašydamas bei pasirašydamas dokumentus asmeniškai atsako už tai, kad juose esantys duomenys būtų teisingi ir teisėti, kad ūkinės operacijos būtų teisėtos, buhalteriniai įrašai būtų teisingi, kad ataskaitos bei atskaitomybės formos būtų teisingos, teisėtos ir parengtos laiku;

7.5. atlieka darbo užmokesčio mokestinę apskaitą: sudaro tipines periodines gyventojų pajamų mokesčių apskaitos formas, visų darbuotojų socialinio draudimo periodines finansines apyskaitas, einamąsias formas, kontroliuoja mokesčių apskaičiavimą įstatymų nustatyta tvarka;

7.6. pagal darbo užmokesčio registro duomenis sudaro ir teikia su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

7.7. rengia pažymas darbuotojams apie jų darbo užmokestį pagal jų prašymus;

7.8. periodiškai teikia Skyriaus vedėjui mėnesio, ketvirčio ir metų ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokesčio fondo apyvartas ir panaudojimą, tam, kad būtų parengti strateginiai planai, jų įvykdymo ataskaitos, užtikrintas ekonomiškas, racionalus ir efektyvus lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, naudojimas, sudaro darbo užmokesčio apskaitos registrą ir atsako už jo patikimumą;

7.9. rengia kitą reikalingą informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį;

7.10. pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.11. kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių įforminimą pagal Tarnyboje nustatyta tvarką;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami  nuo 2017 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. gegužės 30 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412, nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.


FNTT Finansų skyriui reikalingas darbuotojas darbui pagal darbo sutartį. Pagrindinės funkcijos: turto, atsargų ir komandiruočių išlaidų apskaita.

Darbo vieta Šermukšnių g. 3, Vilnius.

Kreiptis:

FNTT Finansų skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel 2717402

El. paštas dalia.sereikaite@fntt.lt

 


Informacija pareigūnams

Atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašas

Asmens, siekiančio eiti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas anketa; Anketos forma atsisiuntimui

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas