LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karjera

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką. Norėdami tapti FNTT pareigūnu, turite atlikti tam tikrus veiksmus.

Jūsų veiksmai norint dirbti pareigūnu FNTT: 

1. pateikti prašymą (laisva forma) dėl siuntimo į įvadinius kursus ir pateikti dokumentus Teisės ir personalo skyriui (asmens tapatybės dokumentą, aukštojo mokslo baigimo diplomą, gyvenimo aprašymą (CV), sutikimą būti tikrinamam Informacinėse sistemose ir kitus dokumentus);
2. pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK);
3. pasitikrinti bendrąjį fizinį pasirengimą tarnybai*;
4. sudaryti (pasirašyti) trišalę (kursanto, Tarnybos ir profesinio mokymo įstaigos) stojimo į vidaus tarnybą sutartį;
5. pabaigti 10 darbo dienų įvadinio mokymo kursus ir išlaikyti baigiamąjį egzaminą;
6. per 10 darbo dienų atvykti į FNTT.
*tikrinimas pradedamas po 3 veiksmo. Nepraėjus tikrinimo, absolventas apie tai informuojamas ir į įvadinio mokymo kursus nesiunčiamas.

Atlikus visus veiksmus, Jūs būsite priimtas į tyrėjo pareigas per 10 darbo dienų.

Jūsų veiksmai norint atlikti praktiką FNTT:

 1. elektroniniu paštu atsiųsti prašymą FNTT Teisės ir personalo skyriui [almantas.gudonis@fntt.lt] arba atitinkamai Valdybai dėl praktikos, pridėti savo gyvenimo aprašymą (CV);
 2. laukti, kol su Jumis susisieks FNTT atstovas, aptarti su juo praktikos sąlygas;
 3. sudaryti (pasirašyti) trišalę praktinio mokymo sutartį;
 4. atvykti sutartyje nurodytu laiku į praktikos vietą FNTT.

Praktika trunka priklausomai nuo studijų krypties.

 

Konkursai / Darbo pasiūlymai


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko (7 pareigybių grupė) pareigybę.

KLAIPĖDOS APYGARDOS VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.   Pareigybių grupė – 7.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą bei vykdant kriminalinę žvalgybą, aiškinant bei tiriant nusikaltimus, baudžiamuosius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai, kitas su jais susijusias nusikalstamas veikas.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – ikiteisminio tyrimo bei kriminalinės žvalgybos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A.2 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.5.  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.7.  mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų nustatytus uždavinius ir atliktų funkcijas;

6.2. organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą ir kriminalinę žvalgybą:
6.2.1. priima sprendimą pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl skundų, pareiškimų ar pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą laiku ir užtikrina kokybišką neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą;
6.2.2. organizuoja tyrimo planų sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą, ikiteisminio tyrimo išsamumą, intensyvumą ir atlikimą per trumpiausią laiką; vykdo terminų kontrolę;
6.2.3. kontroliuoja prokuroro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;
6.2.4. tinkamai ir tolygiai paskirsto Skyriaus pareigūnų darbo krūvį, paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;
6.2.5. užtikrina nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgyto turto paiešką;
6.2.6. tvarko ikiteisminio ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitą, nustatyta forma ir terminais rengia ataskaitas bei užtikrina teisingų Skyriaus veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą laiku;

6.3. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą ar vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms;

6.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su teritoriniais policijos komisariatais, prokuratūra, valstybine mokesčių inspekcija, muitine ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis ir kitomis institucijomis;

6.5. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

6.6. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.7. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintus pagrindinius įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo principus;

6.8. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Skyriuje;

6.9. teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar apdovanojimo;

6.10. užtikrina Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Valdybos viršininką apie galimus jų tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.11. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų saugojimo ir siuntimo tvarkos;

6.12. nesant Valdybos viršininko, laikinai atlieka jo funkcijas;

6.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį įgytą statutinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą užsienio kalbos mokėjimo lygį (originalą ir kopiją);
 6. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 7. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 8. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 9. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 10. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2017-11-27.


FNTT Finansų skyriui reikalingas darbuotojas darbui pagal darbo sutartį. Pagrindinės funkcijos: turto, atsargų ir komandiruočių išlaidų apskaita.

Darbo vieta Šermukšnių g. 3, Vilnius.

Kreiptis:

FNTT Finansų skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel 2717402

El. paštas dalia.sereikaite@fntt.lt

 


Informacija pareigūnams

Atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašas

Asmens, siekiančio eiti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas anketa; Anketos forma atsisiuntimui

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas